blog background
 
rozbrat: Oddolny Poznań
anarchizm, samorządność pracownicza, demokracja bezpośrednia
metka_epoznan
Nowy nacjonalizm. Dlaczego trup wyszedł z szafy?
ok
324
not ok
48
liczba odsłon: 6599
Celem tekstu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego idee i organizacje nacjonalistyczne czy też faszyzujące przeżywają obecnie rozkwit. Oczywiście jest to jedno z tych pytań, na które chyba nie można udzielić w pełni satysfakcjonującej i wyczerpującej odpowiedzi.
 

Tytułowy nacjonalizm jest tu definiowany nie według klucza anglosaskiego, w myśl którego nacjonalizm jest utożsamiany z ideą narodową i jako taki nie jest nacechowany jednoznacznie pejoratywnie. Idzie tu zatem o kontynentalne rozumienie nacjonalizmu, w myśl którego termin ten oznacza konstruowanie ekskluzywnej, despotycznej wspólnoty narodowej. Tak postrzegany nacjonalizm pojawił się w XIX w. Narody są zatem tworami istniejącymi wcześniej, niż tak rozumiany nacjonalizm, gdyż pierwotnie projekt ich powstania (z pozoru jedynie odnoszący się do niezmiennych i istniejących „od zawsze” cech) miał wymiar emancypacyjny, bo rozbijał zastaną, zatęchłą i zaskorupiałą feudalną strukturę stanową, torując drogę kapitalizmowi i nowoczesności. Ów narodowy projekt miał zatem wówczas charakter nie wykluczający, lecz wkluczający. Widać to dobrze na przykładzie polskim, gdzie włączanie kolejnych warstw społecznych do wspólnoty narodowej, ograniczającej się jeszcze w XVIII w. jedynie do szlachty, a więc ok. 10% społeczeństwa, wiązało się jednocześnie z pewnym zrównaniem praw formalnych, które znajduje odbicie w znoszeniu przywilejów stanowych i przejmowaniu (współ)odpowiedzialności za państwo.


Badacze współczesnego nacjonalizmu podkreślają jednak, że – obok form radykalnych – na ogół występuje on w wersji „banalnej”. „Banal Nationalism” to pojęcie ukute przez Michaela Billiga na określenie faktu obecności pewnej formy nacjonalizmu w codziennej praktyce życia społecznego. Wspólnotę narodową utrwalamy bowiem każdego dnia, posługując się danym językiem, ucząc się w szkole historii Polski, kibicując polskiej reprezentacji w piłce nożnej czy wywieszając flagę w rocznicę narodowych świąt. Billigowski banalny nacjonalizm to zatem pewien typ tożsamości, który jednak w kryzysowych momentach ma tendencje do radykalizacji. Pod tą biało-czerwoną pokrywą kryje się jad, który w pewnych momentach może wytrysnąć.

Radykalizacja ta może mieć dwojakie znaczenie. Nacjonalizmem może się posłużyć państwo w okolicznościach wojennych, ale także środowiska skrajnej prawicy, kiedy zaczną z tą – pozornie „zbanalizowaną” flagą – maszerować, by przy okazji wykrzykiwać dyskryminacyjne hasła. Radykalizację tę, czyli tytułowe „wyjście trupa z szafy”, możemy obserwować przede wszystkim rokrocznie 11 listopada. Odbywający się wówczas przemarsz rozrósł się z dwustuosobowej demonstracji w 2008 r. do co najmniej kilkunastotysięcznej w 2013 r. Trup zatem ożył.

Jako że nacjonalizm ma wiele form i odcieni i nie da się sprowadzić go do czegoś jednego, wyjaśnień fenomenu rozwoju skrajnej prawicy można, a nawet trzeba, poszukiwać na kilku płaszczyznach.
Środowiska skrajnej prawicy dokonały przede wszystkim sporych przesunięć w zakresie swej teorii politycznej. Jawny rasizm i ksenofobia zostały zastąpione sloganami o odrzuceniu społeczeństwa multikulturowego i dyskursem cywilizacyjnym, przejawiającym się w hasłach o obronie europejskich wartości. Udaje się to przede wszystkim w krajach byłego bloku wschodniego, gdzie kwestie narodowościowe były sztucznie wygaszone przez komunizm, w efekcie czego społeczeństwa nie przepracowały problemów, związanych z zagrożeniami ze strony skrajnej prawicy. Czynnikiem dodatkowo napędzającym jest kryzys gospodarczy. Wreszcie nacjonaliści w ciągu kilku ostatnich lat dokonali zręcznych zmian wizerunkowych – z nazi-skinów w kibiców i hip-hopowców. Powstała w ten sposób subkultura posługuje się tymi samymi kategoriami, jakich używają mniejszości, tzn. czuje się osaczona, dyskryminowana, domaga się tolerancji ze strony otoczenia społeczno-politycznego.

Szara eminencja ideologii nacjonalistów

W rozważaniach nad teorią współczesnego nacjonalizmu zwraca się często uwagę na postać Romana Dmowskiego, który jest ojcem duchowym współczesnych ruchów skrajnie prawicowych. Warto jednak zwrócić uwagę, że klasyczna, przedwojenna endecja akcentowała przede wszystkim jedność narodową, atakując m.in. ówczesnych socjalistów za rozbijanie tej jedności poprzez konflikt ekonomiczny. Zarazem Dmowski podkreślał, że narody nie mają przyjaciół, tylko mają interesy. Dzisiejsi natomiast nacjonaliści, ze swoją ponadnarodową współpracą i jednoczesnym generowaniem „wojny kulturowej” wewnątrz społeczeństw, z których się wywodzą, wydają się być w znacznie większym stopniu politycznymi dziećmi Feliksa Konecznego i jego teorii cywilizacji.
 
Już Adam Mickiewicz dzielił społeczeństwa na te, które dążą do wolności (np. Polacy, Węgrzy) i te niejako genetycznie zrośnięte z systemem despotycznym (Rosjanie). W sposób systematyczny jednak teoria cywilizacji zaczęła się pojawiać dopiero w 20-leciu międzywojennym. Na gruncie polskim ukształtował ją historyk, historiozof i publicysta „Myśli Narodowej” Feliks Koneczny. W swej analizie, posługując się typowym rozumowaniem indukcyjnym, Koneczny uogólniał i syntetyzował własne obserwacje na temat najistotniejszych regionów świata, dzieląc go w istocie na kilka cywilizacji. Za najbardziej rozwiniętą i najbardziej humanistyczną uznał cywilizację łacińską, do której zaliczył także Polskę. Na styku cywilizacji zachodzi, wedle Konecznego, ich rywalizacja, a cywilizacje niższe wypierają wyższe. W 1931 r. pisał on, że w Polsce istnieją cztery cywilizacje: bizantyńska, turańska, żydowska i łacińska, przy czym trzy pierwsze czynnie zwalczają tę ostatnią. Zarazem Koneczny wychodził z założenia, że nie jest możliwe coś, co nazwalibyśmy „dialogiem kultur”, ponieważ jego zdaniem nie może dojść do syntezy dwóch różnych form organizacji życia społecznego.

Widać wyraźne, jak jego hasła – odświeżone przez Samuela Huntingtona w 1993 r. w książce „Zderzenie cywilizacji” – przekładają się dzisiaj na dyskurs skrajnej prawicy. Nieczęsto pojawiają się tu już hasła o fizycznej czy intelektualnej wyższości białego człowieka nad czarnymi, dominują natomiast teksty o odrzuceniu tolerancji czy wielokulturowości. W tej ostatniej postrzega się zagrożenie dla „cywilizacji europejskiej”, gdyż według osób szermujących tym hasłem w perspektywie kilku czy kilkunastu lat Staremu Kontynentowi grozić ma upadek z powodu zalewu ludności czarnoskórej czy arabskiej.

Jest to zjawisko o tyle nowe, że współczesny nacjonalizm okazuje się być już nie tylko reprezentantem partykularnych interesów danego narodu. Staje się on także uniwersalną ideologią europejską, co umożliwia prawicowym radykałom z wielu państw wspólne maszerowanie. W przeciwieństwie do okresu międzywojennego, głównymi przeciwnikami nie są już sąsiednie państwa (choć gdzieniegdzie pobrzmiewają nadal hasła o polskości Wilna i Lwowa), lecz mniejszości narodowe i religijne spoza Europy oraz mniejszości seksualne. Ostrze ich ksenofobicznej retoryki zmienia więc swój charakter. Sądzę, że w dyskursie nacjonalistów okopywanie się na takich właśnie pozycjach to zupełnie nowa jakość.

Z komunizmu w nacjonalizm

Liczni badacze nacjonalizmu zgadzają się, że szczególnie narażona na odradzanie się tego zjawiska jest Europa środkowa i wschodnia. Można tutaj wyróżnić trzy zasadnicze stanowiska. Pierwsze, ujmujące problem w perspektywie długiego trwania, mówi o tym, że nacjonalizm bywa przedstawiany i odbierany jako odpowiedź na zapóźnienia cywilizacyjne postkomunistycznej części Europy. W tym kontekście warto przywołać teorię Immanuela Wallersteina, który uważa, że światowe peryferia czy półperyferia nie mogą powtórzyć doświadczeń modernizacyjnych Zachodu, ponieważ odmienne są warunki brzegowe, relacje między państwami i etap rozwoju kapitalizmu. Dlatego też, o ile Zachód modernizuje się (modernizował do niedawna?) przez integrację, o tyle dawny blok wschodni – przez dezintegrację (rozpad ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii). Wallerstein nie odpowiada jednak na nasuwający się w tym punkcie paradoks. Nacjonalizm zdaje się wszak jednocześnie modernizację kontestować i dążyć do modernizacji.

Inna teoria, w myśl której państwa środkowo- i wschodnioeuropejskie miałyby być szczególnie podatne na oddziaływania skrajnej prawicy mówi, że odrodzenie nacjonalizmu w tym regionie Europy wynika z faktu nieukończenia procesów narodotwórczych. Zachód zatem przepracował krytycznie swą pamięć historyczną, zdemitologizował przeszłość i zrobił wiele w kierunku wygaszenia dawnych konfliktów etnicznych oraz podjął próbę integracji w ramach Unii Europejskiej. Natomiast w Europie Środkowej i Wschodniej na zgliszczach państwowo-socjalistycznego wariantu modernizacji nastąpiło odmrożenie konfliktów narodowościowych i etnicznych oraz przeformułowanie pamięci historycznej. Przez to dawni zdrajcy okazują się bohaterami (np. UPA na Ukrainie, Ustasze w Chorwacji, NSZ w Polsce).

Trzecia perspektywa w tym zakresie to perspektywa krótkiego trwania, w myśl której nacjonalizm pełni funkcję ideologii (tożsamości) zastępczej po upadku komunizmu. Jak wskazuje Ernest Gellner, ideologia nacjonalistyczna wykazuje wiele podobieństw ze stalinizmem. Obie są dziećmi nowoczesności, obie są deterministyczne, obie poszukują wroga (stalinowska teoria o zaostrzaniu się walki klas w ramach budowy socjalizmu vs walka z Innym/Obcym). Wedle Gellnera jednak tożsamość narodowa była silniejsza od klasowej, co pokazał m.in. wybuch I wojny światowej. W 1914 r. robotnicy pozostali bowiem głusi na hasła głoszone m.in. przez Jeana Jauresa, który nawoływał do porzucenia broni i rozpoczęcia strajku generalnego.
 
Dlatego też po 1990 r. nacjonalizm, w formie chyba pośredniej między „banalną” i „radykalną”, wykorzystywano do reintegracji wspólnoty. Nacjonalizm bowiem radykalizuje się wszędzie tam, gdzie słabną tradycyjne więzi – rodzinne, religijne, sąsiedzkie, a jednocześnie brakuje alternatywnej, wolnościowej propozycji tożsamościowej czy wspólnotowej. Widać to dobrze na przykładzie szybkiego nabywania świadomości narodowej przez polskich chłopów, którzy z przyczyn ekonomicznych emigrowali do USA. Okazywało się nagle, że osoba będąca poddanym innego władcy mówi tym samym językiem, wyznaje tę samą religię i reprezentuje zbliżone wzorce kulturowe.

Stąd w latach 90. w krajach byłego bloku wschodniego eksplozja symboliki narodowej, martyrologia w podręcznikach do historii czy synonimiczne używanie pojęć „wspólnota narodowa” i „wspólnota obywatelska”. Nacjonalizm był dla władz wygodny, ponieważ pozwala odwracać uwagę społeczeństwa od wysokich kosztów transformacji za pomocą odwoływania się do retoryki narodowej.

Kryzys paliwem nacjonalistów

Czynnikiem napędzającym współczesny nacjonalizm jest także strukturalny kryzys kapitalizmu. Utarło się przekonanie, że kryzys gospodarczy otwiera szansę dla radykalnie lewicowej polityki. Jednak historia pokazuje, że  kwestia ta jest bardziej skomplikowana. Jak powiada Eric Hobsbawm, nacjonalizm, nie posiadając żadnego pozytywnego programu, jest wyrazicielem gniewu i braku bezpieczeństwa w obliczu społecznych napięć, dlaczego w okresie kryzysu jego popularność może rosnąć. Wojciech Burszta z kolei pisze o „kotwicach pewności”, które są poszukiwane zawsze wtedy, gdy wyczerpuje się dotychczasowy system przekonań i wartości. Nacjonalizm owe kotwice oferuje, podsuwając łatwe odpowiedzi na trudne pytania.

Dlatego też ideom lewicowym i egalitarnym nie sprzyjał Wielki Kryzys z okresu międzywojennego. Polska Partia Socjalistyczna straciła wtedy mniej więcej połowę członków, a tendencje faszyzujące czy autorytarne narastały w całej Europie, by wymienić najbardziej reprezentatywny przykład, czyli przechwycenie władzy przez NSDAP w 1933 r. Ruchy lewicowo-emancypacyjne w XX w. zyskiwały zatem albo w przeddzień kryzysu (jak np. w rewolucyjnej Rosji 1917 r.) albo już po zakończeniu kryzysu (przykładem może być PPS, który w wyborach samorządowych w 1939 r., zdobył ponad 26% głosów, znacznie wyprzedzając Stronnictwo Narodowe).

Kryzys sprzyja ponadto zjawisku, które antropologowie określają jako poszukiwanie „kozła ofiarnego”. Wielokrotnie w historii takim kozłem ofiarnym stawały się elity ekonomiczne. Obecnie jednak dominująca kultura konsumeryzmu promuje postawę „radź sobie sam”, a osoby, napotykające na strukturalne przeszkody w osiąganiu samodzielności bytowej są stygmatyzowane jako niedostatecznie zdolne czy niezaradne. Nacjonaliści w żaden sposób nie starają się organizować tych, którym system ekonomiczny dał się najbardziej we znaki. Przeciwnie – stosując uproszczoną, nachalną propagandę, odciągają uwagę od realnych problemów bieżącej rzeczywistości, strasząc homoseksualistami, komunistami (czyli wszelkimi Innymi politycznie – począwszy od socjaldemokratów, skończywszy na centroprawicy), a także – choć coraz rzadziej w sposób jednoznaczny – Żydami czy czarnoskórymi. Straszą chyba skutecznie, bo wśród dziesięciu najbardziej dosadnych internetowych obelg czołowe miejsca zajmują słowa takie, jak pedał, żydek, ciota, czarnuch i lewak.

Nacjonaliści wchodzą na bit

Wreszcie tlenu skrajnej prawicy dodają nowe formy wyrazu, a przede wszystkim przyjęcie przez jej przedstawicieli estetyki, charakterystycznej dla kultury hip-hopowej. Stąd nasuwa się niejako z automatu wniosek, odnośnie natury współczesnego nacjonalizmu – jest to ruch niemal w całości miejski (nie w sensie postulatów, lecz w sensie umiejscowienia), gdyż formy wyrazu takie, jak graffiti czy tagowanie, mogą się sprawdzić jedynie w otoczeniu miejskim. Jest to nowa jakość w odniesieniu do Ligi Polskich Rodzin czy antysemickiego środowiska Radia Maryja, które zwykły szermować hasłami o obronie polskiej ziemi przed wykupieniem jej przez cudzoziemców oraz afirmować wieś jako ostoję polskości, konserwatyzmu i tradycji.

Wśród polskich nacjonalistów od lat 80. dominowała stylizacja na skinheadów. Widać to wyraźnie w estetyce ich ulicznych przemarszów. W latach 90. dominowali na nich mężczyźni, ubrani w glany, jasne dżinsy, szelki i zielonkawe lub szare fleki, niosący pochodnie lub wykonujący hitlerowskie pozdrowienie. Od tego czasu w obrazie skrajnego prawicowca wiele się zmieniło. Zmiany wizerunkowe w polskim ruchu nacjonalistycznym dokonały się przede wszystkim za sprawą środowiska Autonomicznych Nacjonalistów.

Dziś na organizowanych przez nich demonstracjach dostrzec można profesjonalnie zaprojektowane i wydrukowane transparenty, ustawione wzdłuż głównej kolumny marszowej, a dominującym kolorem na tego typu wydarzeniach jest czerń. Czarne bojówki lub markowe dresy wyparły jasne dżinsy, czarne bluzy z kapturem zastąpiły fleki, przyciągające kibiców race w dużej mierze wyparły pochodnie. Obok tradycyjnych, biało-czerwonych flag ich uczestnicy dzierżą także czarne sztandary z mieczem i młotem – symbolem strasseryzmu, socjalnej frakcji NSDAP. Warto zwrócić uwagę, że tego rodzaju odwołanie do narodowego socjalizmu jest znacznie mniej czytelne, od wykonywania hitlerowskiego pozdrowienia czy eksponowania swastyki. Tak więc nacjonaliści, poprzez rewolucję w sferze estetycznej, nauczyli się odwoływać do nazizmu w znacznie bardziej zakamuflowany sposób, nieczytelny dla większości mediów, a przez to także – dla opinii publicznej.

Jednym z najnowszych zjawisk na scenie skrajnie prawicowej i zarazem muzycznej jest nacjonalistyczny, a nawet neonazistowski rap. Jest to także dobitny dowód na zmianę mód, jaka zaszła na polskiej skrajnej prawicy. W latach 90. dominowały tutaj przecież brzmienia spod znaku „Rock Against Communism” czy narodowosocjalistycznego Black metalu. Wiele zespołów w swych nazwach umieszczało akronimy 14 lub 88, a w tekstach pojawiały się zupełnie jednoznaczne odwołania do III Rzeszy czy ideologii narodowego socjalizmu. Wszystko to było odbiorcy podane zazwyczaj w topornie patetycznej formule, a i wiele utworów nie było najlepszych od strony muzycznej.

Obecnie rap jest środkiem wyrazu, stosowanym przez licznych wykonawców o skrajnie prawicowych przekonaniach. Raper PIH, który określił niegdyś Kubę Wojewódzkiego "żydowskim ścierwem, które promuje, kurwa, homoseksualizm i obywateli państwa Izrael, którzy nienawidzą Polaków", popiera Marsz Niepodległości. Zjednoczony Ursynów, zespół jawnie związany z Autonomicznymi Nacjonalistami, w jednym z utworów rapuje: „Niech żyje Polska, niech wiedzie prym, niech Europa przed nami drży”. Wuem Enecha nagrał klip promocyjny dla neofaszystowskiego zina „Droga Legionisty”. Wielu z tych twórców tworzy muzykę na dobrym poziomie (choć pojawiają się także przykłady raczej psychiatryczne, jak np. Wojsław, który sepleniąc, rapuje pod symbolem swastyki), a ich kawałki mają na YouTube wiele odtworzeń. Dzięki wzmożonemu zainteresowaniu hip-hopem treści neofaszystowskie docierają na blokowiska, a także przenikają do rapu, którego tematyką jest kibicowanie oraz sport (przykładem nagrywane na siłowni klipy Bonus RPK, na których widać transparenty z logiem Good Night Left Side).

Rasizm przeciwko rasistom?

Manifestowanie swej obecności w przestrzeni publicznej za pomocą street artu czy innych, odległych od mainstreamu środków wyrazu jest zjawiskiem cechującym najróżniejszego typu mniejszości, które nie mają swojej oficjalnej reprezentacji ani innych możliwości wyrazu. Gdy jednak nacjonaliści zaczynają posługiwać się tego typu narzędziami, powstaje sytuacja zakrawająca o schizofreniczność – środowisko rasistowskie, homofobiczne i opierające się na wykluczeniu i dyskryminacji na wielu poziomach staje się oto ofiarą opresyjnego systemu; produkuje siebie jako mniejszość, która rozpaczliwe wręcz chwyta się wszelkich możliwych środków wyrazu. Tak właśnie można wyjaśniać fenomen nacjonalistycznych zinów i całej towarzyszącej im blokerskiej retoryki i estetyki, na potrzeby której ukuto określenie „podziemnego patriotyzmu”.

Na potrzeby analizy wspomnianego procesu, w którym nacjonaliści produkują samych siebie jako mniejszość, trzeba zaproponować redefinicję samego pojęcia mniejszości. Warto więc przywołać spostrzeżenia francuskiego filozofa Gilles’a Deleuze’a, który pisał: „Różnica między mniejszością i większością to nie kwestia liczby. Mniejszość może być bardziej liczna od większości. Większość definiuje się przez model, do którego trzeba się dostosować – na przykład dorosły Europejczyk, mężczyzna mieszkający w mieście… Mniejszość z kolei nie posiada żadnego modelu, jest stawaniem, procesem. Można powiedzieć, że większość to nikt… Mniejszość wytwarza sobie modele o tyle tylko, o ile chce się stać większością…”.

Cytat ten ukazuje, że owa wytwarzająca mniejszość maszyna społeczna działa niejako a rebours; gdyż ci, którzy domagają się tolerancji dla samych siebie, jednocześnie tworzą sztywne modele heteroseksualnej, białej rodziny, żyjącej w jednolitym etnicznie, biało-czerwonym państwie. Nacjonaliści, ale także i mniej radykalne odłamy prawicy, dokonują tu zręcznego manewru, ukazując siebie samych jako uciskanych przez rzeczywiste mniejszości i liberalną poprawność polityczną. Pojawiają się więc głosy środowiska związanego z „Frondą” o tym, że katolicy są w Polsce dyskryminowani. Bardziej radykalne środowiska prawicowe sytuują siebie jako tych, którzy zwalczają rasizm, wymierzony w białą ludność. Serwisy nacjonalistyczne pełne są płaczliwych doniesień o rzekomo tragicznej sytuacji białej ludności w RPA, która jest dyskryminowana przez autochtonów od momentu upadku systemu apartheidu. Na wspomnianych stronach wszelkie incydenty, w których ofiarą jest osoba biała, a napastnik wywodzi się spoza Europy, są podnoszone do rangi świętej wojny cywilizacji, w której trzeba bronić Zachodu przed napływem ludności z innych kontynentów, która ów Zachód chciałaby zniszczyć. Wreszcie poprawność polityczna uznawana jest przez nacjonalistów za narzędzie, za pomocą którego imigranci niszczą europejską cywilizację.
 
***

Reasumując, przyczyn rozwoju ruchów nacjonalistycznych w ciągu ostatnich kilku lat można poszukiwać z jednej strony w czynnikach systemowych. Strukturalny kryzys kapitalizmu napędza ruchy protestu, a tym trudno nadać lewicowy i antyautorytarny charakter w krajach postkomunistycznych. Z drugiej strony nacjonaliści posługują się bardzo sprawnymi sztuczkami socjotechnicznymi. Odświeżenie przekazu, zarówno w kwestii formy, jak i treści, otwarcie się na nowe środki wyrazu (które są atrakcyjne przede wszystkim dla najmłodszego pokolenia) przynosi skrajnej prawicy nowych zwolenników.

Jakub Skibiński
 
WASZE KOMENTARZE[1]
~LA: Brak słów na ten stek bzdur. Jedyne faszystowskie ugrupowania w Polsce to te wywodzące się ze skrajnej lewicy. Brudy wszędzie widzą wyimaginowany faszyzm, niestety nie widzą tego prawdziwego w swoich szeregach.
dodano: Czwartek, 2013.12.05 19:34, IP:83.25.181.XXX
ok
37
not ok
12
odpowiedz|usuń
~Kiero: Waszym problemem jest to że młodziez woli iść z nami niż wami i do teraz nie wiecie dlaczego?.BO MY DZIAŁAMY PRZECIW SYSTEMOWI wy bierzecie garściami z systemu korzystacie z pomocy dziennikarzy i polityków pewnej opcji(czerwonej).Inną kwestią jest to że co wy macie do zaproponowania poza ćpaniem,ruchaniem i alkoholizmem przy okazji bycia bezdomnym lub okupującym nie swoje własnosci???.Nikt się już nie nabiera na waszą wymyśloną walkę z rasizmem bo takiego w POLSCE NIE Ma!!! faszyzmem(czym się tylko ośmieszacie) czy jakieś niestworzone historyjki o nas hehe.Pojmijcie to wy powinniście zyskiwać na kryzysie tylko że ludzi młodzi ludzie nie wstępują w nasze szeregi z powodu kryzysu tylko dlatego że mają potrzebę dać coś od siebie Matce Ojczyżnie gdzie nie ma zakłamanych polityków a wszystko robi się z serca bez poklasku postronnych i bez czerpania zysków z tego.Wasze marsze ,filmiki gdzie Polska flaga jest niszczona wierzycie w instytucje ponad państwowe jak unia hehe tylko ośmieszacie
dodano: Czwartek, 2013.12.05 19:36, IP:79.184.145.XXX
ok
33
not ok
14
odpowiedz|usuń
~Kiero: w oczach młodych w których na nowo wzbudzamy miłość do Ojczyzny przez co nas atakują media i politycy przy pomocy pożytecznych idiotów takich jak wy głąby.Wy już zawsze będziecie marginesem i nic na to nie poradzicie bo nie chcecie się zmienić ale to wasza sprawa.Jesteście przekomicznie śmieszni gdy maszerujecie z kaliszem na paradach pedziów tak z tym kaliszem który był w PZPR a co PZPR robił z sodomitami wszyscy wiemy hehe.Wasz kres jest coraz bliżej końca wasze parady sodomitów gromadzą po 100 osób.Marszy już lepiej nie organizujcie bo gdyby nie pomoc dziennikarzy z czerskiej by was nawet ta stówka się nie zbierała.Tak przegraliście walkę o młodych ludzi własną głupotą zapominając że ci których kręci to co wy to marne i słabe jednostki....a ci lepsi leją na was ciepłym moczem ,reszty nigdy nie zmobilizujecie bo ma tow dupie.
dodano: Czwartek, 2013.12.05 19:41, IP:79.184.145.XXX
ok
22
not ok
11
odpowiedz|usuń
~swojak: A nie uważacie, że zarówno skrajne ruchy prawicowe, jak i lewicowe w gruncie rzeczy mają to samo podłoże? Socjalne. Może zamiast tluc się na ulicach, napadać na squoty i puby wspólnie pomyslicie jak zmienić w sposób pokojowy obecny system społeczny który nie daje szansy na awans spoleczny, normalne zarobki i godne zycie.
dodano: Czwartek, 2013.12.05 19:41, IP:85.221.140.XXX
ok
9
not ok
7
odpowiedz|usuń
~Kiero: ~swojak: A nie uważacie, że zarówno skrajne ruchy prawicowe, jak i lewicowe w gruncie rzeczy mają to samo podłoże? Socjalne. Może zamiast tluc się na ulicach, ...
Mylisz się z tym podłożem sugerując socjalizm.Wspólnie mamy działać z tym którym Polska przeszkadza a podstawą dla nich jest rozpijanie młodzieży?? hehe.Daruj sobie im na dobru Polski nie zależy to zdegenerowane jednostki bez perspektyw które działają nie z własnej inicjatywy bo są zbyt głupi ktoś tym ''burdelem'' steruje .Oni pracować nie mogą musza się ''relalizować'' hehe
dodano: Czwartek, 2013.12.05 19:57, IP:79.184.145.XXX
ok
6
not ok
13
odpowiedz|usuń
~Picjusz: ~swojak: A nie uważacie, że zarówno skrajne ruchy prawicowe, jak i lewicowe w gruncie rzeczy mają to samo podłoże? Socjalne. Może zamiast tluc się na ulicach, ...
Najpierw jedni i drudzy muszą się nauczyć "chcieć". Ale nie dostawać, tylko dawać. Dawać swoją chęć pracy, myślenia i edukacji, natomiast spora część z nich jest rozpoznawalna przez wymaganie przynoszenia pod nos, a drudzy przenoszenia na cudzych plecach. Łatwo jest tylko wymagać. Gorzej samemu zakasać rękawy i wziąść się do roboty.
dodano: Czwartek, 2013.12.05 19:59, IP:37.30.214.XXX
ok
10
not ok
9
odpowiedz|usuń
~Autor: Hip-hopowcy to dawni nazi-skini ? Przecież to głównie nastolatki... Kto wymyśla takie teorie???
dodano: Czwartek, 2013.12.05 22:04, IP:79.186.246.XXX
ok
12
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarPicjusz: ~Autor: Hip-hopowcy to dawni nazi-skini ? Przecież to głównie nastolatki... Kto wymyśla takie teorie???...
To dzieci skinoli... ;)
dodano: Czwartek, 2013.12.05 22:44
ok
6
not ok
5
odpowiedz|usuń
~Autor: Picjusz: To dzieci skinoli... ;)...
:D Zwłaszcza Ci ciemnoskórzy ;)
dodano: Czwartek, 2013.12.05 22:49, IP:79.186.246.XXX
ok
9
not ok
1
odpowiedz|usuń
~a: ~swojak: A nie uważacie, że zarówno skrajne ruchy prawicowe, jak i lewicowe w gruncie rzeczy mają to samo podłoże? Socjalne. Może zamiast tluc się na ulicach, ...
gdzie w konserwatywnej prawicy (i nie mam tu na myśli PiSu) podłoże socjalne? przecież podstawą myśli konserwatywnej jest wolny rynek i swobody obywatelskie! ale tu pojawia się konserwatyzm nacjonalny który mówi swobody obywatelskie tak! ale tylko dla ludzi danego kraju, nie dla emigrantów. i tego nie mogą przeżyć lewicowe partie które widzą w tym faszyzm i jak głupie stawiają znak równości nacjonalizm=faszyzm nie mając pojęcia że faszyzm to udział państwa w życiu społecznym i odgórne narzucane poglądy i prowadzenie propagandy i przejmowanie ośrodków kultury i nauki. czyli wszystko to co mamy w tej chwili. niestety. dlatego się ludzie buntują dlatego ludzie dopatrują się złego w tym wszystkim co się dzieje w Polsce w układzie okrągło stołowym który przez 25 lat nie zaproponował im niczego po za wyjazdem do UK
dodano: Czwartek, 2013.12.05 22:59, IP:79.173.21.XXX
ok
9
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarPicjusz: ~a: gdzie w konserwatywnej prawicy (i nie mam tu na myśli PiSu) podłoże socjalne? przecież podstawą myśli konserwatywnej jest wolny rynek i swobody obywa...
A co jest tego przyczyną? Niewiedza i niedoświadczenie nas, zwykłych obywateli? Czy może kłamliwość i bezczelność rządzących, niezależnie z której strony stoją? A może jedno i drugie?
dodano: Czwartek, 2013.12.05 23:14
ok
6
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: chyba brak zainteresowania. stagnacja. marazm. i takie szybkie przyzwyczajenie się Polaków. jest ******* ale stabilnie. po za tym niezła propaganda rządowa ale tu nie ma co się dziwić bo każdy zawsze będzie trąbił jaki z niego zbawca.
dodano: Czwartek, 2013.12.05 23:24, IP:79.173.21.XXX
ok
2
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarPicjusz: ~Autor: chyba brak zainteresowania. stagnacja. marazm. i takie szybkie przyzwyczajenie się Polaków. jest ******* ale stabilnie. po za tym niezła propaganda rz...
Wydaje mi się, że w dużej części zagubienie i porzucenie pewnych wartości, na korzyść pieniądza, jako wartości bezwględnej. Niezależnie od statusu społecznego, choć po większej części winiłbym biedę, która dodatkowo wspomagana jest poczuciem niskiej wartości.
dodano: Czwartek, 2013.12.05 23:33
ok
4
not ok
4
odpowiedz|usuń
~Autor: Picjusz: Wydaje mi się, że w dużej części zagubienie i porzucenie pewnych wartości, na korzyść pieniądza, jako wartości bezwględnej. Niezależnie od statusu spo...
Niby tak, ale czy "mniejszych" przestępstw dopuszczają się ludzie bogaci? Niekoniecznie... z drugiej strony co daje pieniądz gdy jest się samemu na świecie? dostarcza tylko niskiech przyjemności, które da się nim zaspokoić. Jeśli nie ma się zadnych wartościowych celów w życiu żyje się dla chwilowej przyjemności
dodano: Piątek, 2013.12.06 00:15, IP:79.186.246.XXX
ok
2
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: tylko nie dywagujemy tu o tym co daje pieniądz jak się jest samemu na świecie. w takim systemie jaki mamy bez pieniędzy się żyć nie da. trzeba pamiętać że pieniądz nie jest czymś złym bo to on odzwierciedla poniesiony nakład pracy i wykorzystane zasoby w każdej rzeczy. problem zaczyna się w Polsce tworzyć taki że amplituda między średnią krajową a najniższą realną pensją jest zbyt duża. pensje nie rosną a każda ingerencja władz w kodeks pracy nie jest ani na korzyść pracownika ani przedsiębiorcy tylko na korzyść budżetu państwa. dysproporcje i rozwarstwienie społeczne znacznie się pogłębiło wystarczy przypomnieć sobie ile osób 15 lat temu ało w śmietnikach za puszkami a ile teraz ludzi musi się do tego uciekać. o wartościach w pełni się zgadzam ale nie nakarmisz dzieci powietrzem.
dodano: Piątek, 2013.12.06 08:30, IP:79.173.21.XXX
ok
0
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Kiero: Waszym problemem jest to że młodziez woli iść z nami niż wami i do teraz nie wiecie dlaczego?.BO MY DZIAŁAMY PRZECIW SYSTEMOWI wy bierzecie garściami ...
System upadł w 1989 roku. Teraz walczycie przeciwko demokracji, bo marzy Wam się narodowy socjalizm. A ja nie mam zamiaru zgadzać się na to, by moją Ojczyzną rządzili ludzie, którzy są agresywni, wulgarni, pełni nienawiści, a ich jedyną pasją jest sprawdzanie genealogii przeciwników do dziesięciu pokoleń wstecz - czy czasem jakiego Żyda tam nie było. Jak dla mnie wy i anarchiści to taka sama przeginka, mam nadzieję że w Polsce będzie normalnie.
dodano: Piątek, 2013.12.06 08:30, IP:86.148.195.XXX
ok
4
not ok
8
odpowiedz|usuń
avatarPicjusz: ~Autor: Niby tak, ale czy "mniejszych" przestępstw dopuszczają się ludzie bogaci? Niekoniecznie... z drugiej strony co daje pieniądz gdy jest się sa...
Dokładnie. Pieniądze często dają tylko namiastkę szczęścia lub stwarzają jego pozór, ale trza ich mieć przynajmniej tyle, by godnie brnąć przez życie.
dodano: Piątek, 2013.12.06 09:34
ok
4
not ok
4
odpowiedz|usuń
avatarPicjusz: ~Autor: tylko nie dywagujemy tu o tym co daje pieniądz jak się jest samemu na świecie. w takim systemie jaki mamy bez pieniędzy się żyć nie da. trzeba pamięta...
Średnia krajowa to względność- jeden zarabia 50 tys. a drugi 2 tys. Ile średnio zarabiają?... Najniższą krajową każdy by chciał podnieść, ale chęci tu nie wystarczą. Ostatecznie i tak ci najbiedniejsi by ucierpieli. Ta wstrętna, niewidzialna łapa wszystkiemu winna.
dodano: Piątek, 2013.12.06 09:41
ok
1
not ok
3
odpowiedz|usuń
avatarPicjusz: Heheh, proszę minusera o wypowiedź!
dodano: Piątek, 2013.12.06 09:46
ok
4
not ok
4
odpowiedz|usuń
~LA: ~Autor: System upadł w 1989 roku. Teraz walczycie przeciwko demokracji, bo marzy Wam się narodowy socjalizm. A ja nie mam zamiaru zgadzać się na to, by moją O...
System nie upadł tylko zmienił nazwę, komunistyczny układ pozostał i ma się dobrze.
dodano: Piątek, 2013.12.06 10:34, IP:94.254.145.XXX
ok
9
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarClamsCasino: Jak to jest , że w Japoni gdzie poziom życia jest o wiele większy niż w wielu krajach Unii od ponad 50 lat partia nacjonalistyczna i rasistowska jest u władzy?
dodano: Piątek, 2013.12.06 11:13
ok
5
not ok
3
odpowiedz|usuń
~bartass: bla bla bla :D GET A FUC*ING JOB
dodano: Piątek, 2013.12.06 11:26, IP:164.40.242.XXX
ok
4
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ~LA: System nie upadł tylko zmienił nazwę, komunistyczny układ pozostał i ma się dobrze....
Ktoś Ci broni głosować na PiS? Widocznie jednak pozostali wyborcy nie chcą Was u władzy, więc wypadałoby to uszanować. Na tym polega demokracja. Nie każdy chce żyć w narodowym socjaliźmie.
dodano: Piątek, 2013.12.06 14:10, IP:86.148.195.XXX
ok
1
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarClamsCasino: Jeśli chodzi o sytuacje bialej ludności w RPA to jest ona dyskryminowana na każdym kroku oraz mordowana jak wyjaśnić fakt że od zniesienia apartheidu zabito 68 tys. białych ludzi to prawie 1,5 % europejskiej ludności RPA. Po za tym murzyni zamieszkujacy południową afryke nie są autochtonami napłyneli oni z głebi kontynetu ,rdzenna ludnosć tego regionu to buszmeni , których pozostało jedynie 80 tys. ponieważ zostali wybici min. przez zulusów jeszcze przed przybiciem Holendrów .
dodano: Piątek, 2013.12.06 17:59
ok
6
not ok
2
odpowiedz|usuń
~antyszmata: Pogrobowcy bronsteina myślą, że nikt nie pamięta, czym się kończą lewackie opowieści o równości i internacjonalizmie. Pseudoprofesjonalny bełkot przygotowanych politruków ma na celu kolejny raz omamić naiwne, ogłupione i programowo pozbawione możliwości nauki historii społeczeństwo. Sto lat temu też żyli w komunach, kradli, dzielili się dziewkami, ćpali i chlali absynt, opowiadali o równości... Potem skończyło się wymordowaniem kilkudziesięciu milionów obywateli "własnego" państwa i przywilejami dla największych kanalii spośród siebie. Bękartom (niekiedy tylko mentalnym) tamtych łajdaków chce się tego samego, a największą przeszkodą jest dla nich wykształcenie, wiara i patriotyzm, dlatego stygmatyzują go takimi nazwami, jak nacjonalizm czy faszyzm. I to wszystko w kraju, gdzie - ponoć - propagowanie zbrodniczej komunistycznej ideologii jest zabronione. Uwaga ogólna, na marginesie powyższej dyskusji.
dodano: Piątek, 2013.12.06 18:58, IP:85.221.209.XXX
ok
12
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: Ktoś Ci broni głosować na PiS? Widocznie jednak pozostali wyborcy nie chcą Was u władzy, więc wypadałoby to uszanować. Na tym polega demokracja. Nie k...
Gówno Mnie obchodzą wyborcy i demokracja i nie głosuję na nikogo bo nie jestem z lewicy ni prawicy lecz ponad nimi. Poza tym mam w dupie "g***iany kraj d****i" [cyt. za Maciej Zembaty]. W przypadku kolejnego rozbioru Polski pierwszy stanę po stronie przeciwnika.
dodano: Sobota, 2013.12.07 16:52, IP:164.126.214.XXX
ok
1
not ok
6
odpowiedz|usuń
~minuser: Picjusz: Heheh, proszę minusera o wypowiedź!...
Odmawiam.
dodano: Sobota, 2013.12.07 16:54, IP:164.126.214.XXX
ok
1
not ok
2
odpowiedz|usuń
~Autor: „Niech żyje Polska, niech wiedzie prym, niech Europa przed nami drży”-typowy przykład faszystowskiej mowy nienawiści...czy ty wiesz o czym piszesz?? ,, przykładem nagrywane na siłowni klipy Bonus RPK, na których widać transparenty z logiem Good Night Left Side" - u was widać czerwono czarne transparenty antify i sierp i mołot...to normalka?
dodano: Sobota, 2013.12.07 17:23, IP:89.67.157.XXX
ok
5
not ok
1
odpowiedz|usuń
~axpepaj: http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Prednisone Without A Prescription http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/
dodano: Wtorek, 2019.03.19 22:40, IP:196.18.184.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~ijozogun: http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone Buy Prednisone http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/
dodano: Wtorek, 2019.03.19 22:42, IP:196.19.188.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~ebeopaquvrito: http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone No Prescription Prednisone Without A Prescription http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/
dodano: Środa, 2019.03.20 00:35, IP:181.177.66.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
ROZBRAT
rozbrat.epoznan.pl
RSSsend_message
"Wolność bez socjalizmu to przywilej i niesprawiedliwość. Socjalizm bez wolności to niewola i brutalność."
M. Bakunin

"Parlamentaryzm jest najodpowiedniejszą formą organizacji dla społeczeństwa opartego na pracy najemnej i wyzysku mas ludowych przez posiadaczy kapitału."
Piotr Kropotkin--------------------------------------------------
Publikujemy tutaj jedynie cześć informacji i tekstów związnych z poznańskim ruchem wolnościowym, po więcej zapraszamy na www.rozbrat.org
--------------------------------------------------
POLECANE STRONY
rozbrat.org
przeglad-anarchistyczny.org
bractwotrojka.pl
ozzip.pl
federacja-anarchistyczna.pl
http://www.wsl-poznan.pl/
www.facebook.com/rozbrat?ref=hl
ARCHIWUM WPISÓW
Nielegalny lobbing deweloperów i poznańskie kliny zieleni (22 lut 2021)
Bierzemy sprawy w swoje ręce – produkujmy maseczki. Zrzutka na pomagam.pl (26 mar 2020)
Rozbrat – byliśmy, jesteśmy, będziemy! Groźba eksmisji Rozbratu po 25 latach istnienia (15 maj 2019)
Stanowisko OZZ Inicjatywa Pracownicza w sprawie pracownic i pracowników portierni w budynkach należących do miasta Poznania (23 lis 2018)
Policja inwigiluje i zastrasza aktywistów (1 lis 2018)
Program II Socjalnego Kongresu Kobiet (9 paź 2018)
Od 24 lat Rozbrat działa w Poznaniu (13 wrz 2018)
Stop betonowym parkom. Relacja ze spotkania z mieszkańcami Poznania (5 sie 2018)
Podsumowanie działań FA-Poznań w minionym 2017 roku (12 lut 2018)
Puder odpada coraz bardziej (24 sty 2018)
Nie stawiać znaku równości między anarchistami i narodowcami (18 lis 2017)
„Nacjonalizm nie przejdzie #2. Wygwizdujemy Winnickiego” - relacja (16 lis 2017)
Prawica rozpowszechnia fałszywe informacje, aby wzmocnić swoją pozycję w Poznaniu (10 lis 2017)
Antyfaszyzm to nie bojówka, antyfaszyzm to ruch. Nie daj się nabrać na fake news (9 lis 2017)
Nie dla ulicy imienia Ronalda Reagana! Tak dla ulicy imienia Jolanty Brzeskiej ! (2 lis 2017)
Dość nękania lokatorów! Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Federacji Anarchistycznej s. Poznań w sprawie tzw. regresów (18 wrz 2017)
Nowe europejskie granice w dobie kryzysu (31 sie 2017)
Przed nacjonalizmem bronimy się sami (9 sie 2017)
Sąd Najwyższy nie jest gwarancją demokracji (24 lip 2017)
Kolejna czyszczona kamienica – woda zalała mieszkania na Małeckiego 25 (16 lip 2017)
Nacjonaliści u Pallotynów - relacja z akcji (4 lip 2017)
Stop wycince! Cała Puszcza pod ochroną! - relacja uczestniczki FA- Poznań i Poznaniacy Przeciwko Myśliwym z obozu i akcji bezpośredniej w Puszczy Białowieskiej (14 cze 2017)
Upamiętniono kolejarzy zastrzelonych przez endeckie władze (27 kwi 2017)
Przemówienie Jarosława Urbańskiego z sobotniej demonstracji - Nacjonalizm nie przejdzie! (18 kwi 2017)
Przemówienie Anny Karoliny Kłys z sobotniej demonstracji - Nacjonalizm nie przejdzie! (12 kwi 2017)
Nacjonalizm nie przejdzie - relacja z demonstracji (9 kwi 2017)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszania Lokatorów w sprawie materiałów prasowych na temat społeczności imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego w Poznaniu. (21 mar 2017)
Chodź z nami na Manifę!! 5 MARCA, 14:00 pod Operą!!! (3 mar 2017)
6. rocznica zabójstwa Jolanty Brzeskiej – otwarcie skweru w Warszawie (1 mar 2017)
Ekonomia i migracja - Syryjscy uchodźcy w Turcji a globalny kapitał (24 lut 2017)
Nie warto być łamistrajkiem, dla Starbucksa - relacja z protestu (6 lut 2017)
Oświadczenie - STOP Odkrywkom! (29 sty 2017)
Przeciw terrorowi Assada i Putina! Stop rzezi w Aleppo! (17 gru 2016)
Ósma edycja ligi Freedom Fighters (15 gru 2016)
Stanowisko Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów (12 gru 2016)
Wszyscy jesteśmy chuligankami! – oświadczenie (26 paź 2016)
Blokada eksmisji – zamierzano wyrzucić sparaliżowanego mężczyznę „na bruk” (29 wrz 2016)
22 urodziny ROZBRATu (16 wrz 2016)
Pikieta lokatorska - Poznań miastem brutalnych eksmisji (28 lip 2016)
Oświadczenie - Poznań miastem brutalnych eksmisji (25 lip 2016)
Czerwiec 1956 r. Tren dla Romka Strzałkowskiego (28 cze 2016)
Stop policyjnej przemocy. Pikieta pod sądem (20 cze 2016)
Czeski anarchista prowadzi strajk głodowy w więzieniu (3 cze 2016)
Oświadczenie w sprawie brutalności policji i zatrzymania działaczy ruchu anarchistycznego (27 maj 2016)
Solidarność – było, minęło! Co dalej? Sprawozdanie ze spotkania (25 maj 2016)
Udana blokada eksmisji na bruk! (12 maj 2016)
Pikieta solidarnościowa z Łukaszem Bukowskim (8 maj 2016)
DEMONSTRACJA:SOLIDARNI Z ŁUKASZEM! DOŚĆ REPRESJI! EKSMISJE STOP! (6 maj 2016)
1st Sparring for Solidarity (5 maj 2016)
3 miesiące więzienia za blokadę eksmisji (28 kwi 2016)
Oświadczenie grupy Poznańscy Romowie w związku z artykułem, który pojawił się w Głosie Wielkopolskim (27 kwi 2016)
Freedom Fighters - seminarium z Marcinem "Różalem" Różalskim (19 kwi 2016)
Oświadczenie Federacji Anarchistycznej - sekcja Poznań, w sprawie rządowych planów zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej (8 kwi 2016)
Wolny Poznań i masowe eksmisje w roku 2016 (7 kwi 2016)
STOP WYCINCE! WALCZ O PUSZCZĘ! (31 mar 2016)
Zmarł Jędrzej "Stjup" Paluszczak (23 mar 2016)
Stop wycince! Walcz o Puszczę! (11 mar 2016)
Poznań:Tymczasowy nie oznacza pokorny! - relacja z 1 marca (4 mar 2016)
187 zniczy na 1 marca (2 mar 2016)
Poznaniacy Przeciwko Myśliwym - happening na Targach Myślistwa i Strzelectwa (15 lut 2016)
Rugowanie mieszkańców działek (28 sty 2016)
Oświadczenie - Stop inwigilacji! (20 sty 2016)
Nielegalna eksmisja powstrzymana! (19 sty 2016)
Sukces akcji antymyśliwskiej! (12 sty 2016)
STOP RASISTOWSKIEJ PRZEMOCY! NACJONALIZM PRECZ Z POZNANIA! (29 gru 2015)
Sprostowanie w sprawie rzekomego pobicia przez poznańskich Romów (25 gru 2015)
Przeciwko polowaniom (23 gru 2015)
Projekt muzeum-pomnika Grażyny Kulczyk i strategia uspołeczniania strat (19 gru 2015)
Rekordowe zyski i rekordy wyrzuconych z pracy (16 gru 2015)
Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce – relacja ze spotkania (16 gru 2015)
Szósta edycja Freedom Fighters za nami (15 gru 2015)
Pikieta w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (14 gru 2015)
FREEDOM FIGHTERS #6 (12 gru 2015)
Pikieta w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (11 gru 2015)
WSL domaga się wycofania roszczeń miasta przeciwko lokatorom (10 gru 2015)
Stop polowaniom!!! (8 gru 2015)
Popieramy strajk w Amazonie. Dość śmieciowych umów! (7 gru 2015)
Oświadczenie - Biuro Interwencji Lokatorskiej (3 gru 2015)
Solidarność naszą bronią! Zwalczaj lokalny ISIS! (29 lis 2015)
Solidarnie przeciwko rasizmowi i terroryzmowi! Nie dla podsycania fali nienawiści! (28 lis 2015)
Dlaczego wzrasta poparcie rządzącym (PiS)? (23 lis 2015)
Po zamachu w Paryżu polska prawica szuka winnych (16 lis 2015)
Oświadczenie na temat akcji antynacjonalistycznej (13 lis 2015)
Warszawa:Solidarność Zamiast Nacjonalizmu (10 lis 2015)
Rasizm STOP! (5 lis 2015)
Siła oporu lokatorskiego rośnie (29 wrz 2015)
"Gościnność" (24 wrz 2015)
Wiec „Uchodźcy mile widziani” - relacja (13 wrz 2015)
Dość łamania praw lokatorów – NIE dla czyszczenia kamienicy przy ul. Tylne Chwaliszewo 26 (11 sie 2015)
Solidarni z migrantami! Uchodźcy mile widziani! (8 lip 2015)
Poznański przewrót w polityce mieszkaniowej? (4 lip 2015)
59 rocznica Poznańskiego Czerwca. Obchody przed bramą HCP (29 cze 2015)
Porozmawiajmy o antysemityzmie – relacja ze spotkania (28 cze 2015)
Pikieta lokatorów i rozmowy z właścicielem kamienicy (22 cze 2015)
Pikieta lokatorska pod Aquanet (11 cze 2015)
Oświadczenie w sprawie odcinania wody w czyszczonych kamienicach (10 cze 2015)
Nacjonaliści chcą zniszczyć opozycję. Prezydent nie widzi problemu (9 cze 2015)
Oświadczenie w sprawie ataków nacjonalistów na skłot Od:zysk i Anarchistyczną Klubokawiarnię Zemsta (8 cze 2015)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów w sprawie planów nielegalnego wysiedlenia romskiego koczowiska (1 cze 2015)
Kosztem biednych, starych i schorowanych – pikieta przeciwko antylokatorskiej polityce miasta (29 maj 2015)
Ogólnopolskie akcje solidarnościowe z zatrzymanymi w Katowicach (21 kwi 2015)
Prezydenci i lokatorzy (26 lut 2015)
Prawo do miasta, czy prawo do wysiedleń? Czego broni wiceprezydent Wudarski? (22 lut 2015)
Czy politykę kulturalną w Poznaniu czeka zmiana? (25 sty 2015)
Pytania do Prezydenta Poznania i rady miasta (19 gru 2014)
Romowie uciążliwi? Poznański MOPR o uchodźcach ekonomicznych (18 gru 2014)
Powstrzymać eksmisje, uspołecznić politykę mieszkaniową (12 gru 2014)
Poznań – śmierdzące miasto (10 gru 2014)
Koniec karnawału w poście - Jaśkowiak kontynuatorem grobelizmu? (7 gru 2014)
„Prawo do miasta” i neoliberalna polityka wysiedleń (6 gru 2014)
Grobelny przegrał! Żadna władza nie jest wieczna! (1 gru 2014)
Kolejna brutalna eksmisja w Poznaniu (30 paź 2014)
Przedwyborcza kompromitacja Grobelnego (21 paź 2014)
Odwołane! Odwołane! (6 paź 2014)
XX lat nieposłuszeństwa! XX Urodziny Rozbratu! (18 wrz 2014)
Wybory samorządowe - karnawał co cztery lata? (3 wrz 2014)
Represje wobec poznańskiego środowiska anarchistycznego (18 lip 2014)
Czy nowe Studium Zagospodarowania będzie chyłkiem głosowane na Radzie Miasta? Oświadczenie (11 lip 2014)
Nie ma poszanowania praw obywatelskich, bez poszanowania praw socjalnych. W odpowiedzi na „Manifest Otwartej Akademii” (5 lip 2014)
Kliny zieleni zagrożone przez nowe studium zagospodarowania przestrzennego (4 lip 2014)
Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 r. (26 cze 2014)
„Golgota Picnic”, czyli poznański sojusz fundamentalistów i władz (25 cze 2014)
Niewolnicy Apple - protest Inicjatywy Pracowniczej (17 maj 2014)
Pora zewrzeć szyki - relacja z dyskusji dot. zabudowy poznańskich klinów zieleni (12 maj 2014)
Zablokowana eksmisja na Matejki (24 kwi 2014)
"W interesie naszego bezpieczeństwa" - rzecz o podsłuchach i retencji danych telekomunikacyjnych (22 kwi 2014)
UAM - kafelki ważniejsze niż życie (26 mar 2014)
Dramatyczna sytuacja rumuńskich Romów w Poznaniu (24 mar 2014)
Ile jest w Poznaniu pustostanów? (19 mar 2014)
Sprzątaczki dostały wynagrodzenia! (13 mar 2014)
Protest na uniwersytecie - Sprzątnąć wyzysk z UAM! (10 mar 2014)
Czyściciel z Kórnika (8 mar 2014)
Konferencja na Od:zysku. Pustostany w ręce potrzebujących (6 mar 2014)
Personel sprzątający UAM walczy o zaległe wynagrodzenia (27 lut 2014)
Pomyślny finał walki lokatorów z ul. Hetmańskiej (19 lut 2014)
O powodach protestu przeciwko G-20 – głos skazanego za zamieszki (17 lut 2014)
„Nieznani sprawcy”… wcale nie tacy nieznani (3 lut 2014)
Anarchiści z Ukrainy: Prawicowi radykałowie są "koniem trojańskim" Janukowycza (24 sty 2014)
Film - Lokatorzy na sprzedaż (23 sty 2014)
Fanpage Rozbratu (20 sty 2014)
Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju (19 sty 2014)
OŚWIADCZENIE W sprawie projektu zmian Studium przestrzennego dla Poznania (9 sty 2014)
Służby celne zmuszają kobiety do rodzenia. Czy mają do tego prawo? (9 sty 2014)
Nowy projekt studium skrojony na potrzeby biznesu (5 sty 2014)
Nacjonalizm w służbie komunizmu (12 gru 2013)
Jego Magnificencja Paralizator (7 gru 2013)
Nowy nacjonalizm. Dlaczego trup wyszedł z szafy? (5 gru 2013)
Winni są czyściciele kamienicy i miasto - oświadczenie (25 lis 2013)
Konferencja:Ludzie bez mieszkań, mieszkania bez ludzi. Pustostany a polityka miejska (20 lis 2013)
Oświadczenie ws. ataków z 11.11.2013 (12 lis 2013)
Dlaczego bronię Piotra Ikonowicza (7 lis 2013)
Odzysk (na razie) zostaje! – ale właściwie co z niego mamy? (5 lis 2013)
Ofiary mają się prawo bronić przed prawicowymi napadami (4 lis 2013)
Policja zatrzymała aktywistów z Od:Zysku (25 paź 2013)
Elity sprzedane! (18 paź 2013)
0,3% czyli "budżet obywatelski" (7 paź 2013)
Oświadczenie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Federacji Anarchistycznej s. Poznań (4 paź 2013)
Oświadczenie w sprawie licytacji skłotu Od:zysk (3 paź 2013)
19 LECIE ROZBRATU (19 wrz 2013)
Pies ogrodnika czyli historia pewnej drukarni (5 wrz 2013)
Odzyskać galerie, zamknąć urząd miasta (2 wrz 2013)
Czyściciele kamienic i ich mocodawcy nadal bezkarni - relacja z pikiety (29 sie 2013)
Nowy numer Biuletynu Inicjatywa Pracownicza (9 sie 2013)
Urynowe wojenki (27 lip 2013)
Nie mają chleba? Niech jedzą ciastka! (17 lip 2013)
WOŁYŃ 1943 - KU PAMIĘCI (11 lip 2013)
Rap koncert pod Ceglorzem (3 lip 2013)
Rocznica Poznańskiego Czerwca - wiec pod bramą HCP (28 cze 2013)
Poznański Czerwiec 56’ – to nie tylko kolejna rocznica (24 cze 2013)
Clement Meric – zamordowany przez faszystów we Francji (18 cze 2013)
Wstrzymanie budowy fermy norek w Brześciu (15 cze 2013)
Protest: NEO BANK - NEO GANG! (11 cze 2013)
Popieramy turecką rebelię! Akcja solidarnościowa w Poznaniu (4 cze 2013)
"Nagroda" dla policji za pomoc w procederze czyszczenia kamienic (3 cze 2013)
Eksmisje - represje - policyjne porażki (15 maj 2013)
Hiszpańskie platformy przeciwko eksmisjom – wywiad (13 maj 2013)
"Walczymy o swoje od 1890” - 1 maja we Wrocławiu (3 maj 2013)
Za kratami więzień Łukaszenki (29 kwi 2013)
Protest przeciwko nowej fermie norek (8 kwi 2013)
Mieszkania dla ofiar czyścicieli kamienic. Protest (4 kwi 2013)
Bilety relatywnie staniały. Powstanie komunikacyjne trwa. (27 mar 2013)
Popieramy strajk generalny na Śląsku (26 mar 2013)
Z perspektywy sztuki krytycznej. Wywiad z Grzegorzem Klamanem (24 mar 2013)
BURŻUAZJA WRACA DO CENTRUM - film prod. SzumTV (22 mar 2013)
Za dużo, żeby umrzeć, za mało, aby godnie żyć (21 mar 2013)
Rada Miasta Poznania: „Spieprzaj Wójciak”. Oświadczenie (20 mar 2013)
W Kościele argentyńskim walka trwa (20 mar 2013)
Papież, który współpracował z reżimem (16 mar 2013)
Solidarni z lokatorami. Rusza zbiórka publiczna WSL (15 mar 2013)
Dostawić swojego taga. Wywiad z grafficiarzem (12 mar 2013)
Zero tolerancji dla policji (2 mar 2013)
Prokuratura i policja – karzące ramię właścicieli (26 lut 2013)
Politycy, profesorzy i homo-studentki (25 lut 2013)
Ochroniarze zamiast kluczy. Kolejne nielegalne wysiedlenie (21 lut 2013)
Partyjna fikcja czy horror? Polemika (19 lut 2013)
Pikieta pod NeoBANK - nie finansujcie czyścicieli kamienic (15 lut 2013)
O tym, jak Bazyliszek przestraszył się swojego własnego oblicza (12 lut 2013)
WSL w sprawie czyszczonej kamienicy przy ul. Piaskowej (9 lut 2013)
Kryzys finansów miasta uderza w dzieci (6 lut 2013)
Wina, kara i policyjne mandaty (1 lut 2013)
Robotnicy budowlani z Piaskowej nie podjęli dziś prac remontowych (31 sty 2013)
Śruba próbował eksmitować w środku zimy (24 sty 2013)
Polityka i mury (23 sty 2013)
Działalność Federacji Anarchistycznej w 2012 roku (21 sty 2013)
Już w środę Wielkopolskie Powstanie Komunikacyjne! Stop podwyżkom! (13 sty 2013)
Rok w kulturze okołorozbratowej. Podsumowanie 2012 cz. 2 (11 sty 2013)
Rok w kulturze okołorozbratowej. Podsumowanie 2012 cz. 1 (9 sty 2013)
Ruch lokatorski w Poznaniu. Podsumowanie 2012 (5 sty 2013)
Działania Inicjatywy Pracowniczej w 2012 r. Podsumowanie (3 sty 2013)
Stolarska: Akcja solidarnościowa (24 gru 2012)
Znowu pod sąd – za wspieranie lokatorów (20 gru 2012)
Po wodę do wojewody – protest lokatorski (19 gru 2012)
Pucek przestań pieprzyć. Przełomu w budownictwie komunalnym nie ma (15 gru 2012)
13 Grudnia - władza do robotników strzela zawsze celnie (13 gru 2012)
Czy zdrożeją bilety MPK? (10 gru 2012)
Poznań daje pracę? Kolejna idiotyczna kampania reklamowa miasta (6 gru 2012)
Przeciwko fermom futrzarskim - protest (28 lis 2012)
Nie będzie śledztw przeciwko policjantom - cd. samorozgrzeszającego się państwa (26 lis 2012)
Nie zmywajcie tej krwi – film o wydarzeniach w Genui w 2001 r. (22 lis 2012)
Oskarżony przez policję anarchista uniewinniony (21 lis 2012)
Zamach... (20 lis 2012)
Cena futra - śledztwo na polskich fermach futrzarskich (20 lis 2012)
Protest związków zawodowych (14 lis 2012)
Dyrektorska gangrena (12 lis 2012)
Bez wyzysku i nacjonalizmu. Oświadczenie w związku z 11 listopada (8 lis 2012)
Cuchnący barak dla matki z dzieckiem – czyli standardy według ZKZL (6 lis 2012)
Walizka. Historia zbąszyńskich Żydów (28 paź 2012)
W Cegielskim robotnicy domagają się podwyżek (27 paź 2012)
Czas na zmiany, nie na rozmowy (25 paź 2012)
Najbliższe wydarzenia, na które zapraszamy (22 paź 2012)
Demonstracja lokatorska - 20 października (19 paź 2012)
AMS rekwiruje prace poznańskich artystów z mFA (18 paź 2012)
Protesty, procesy, kontrole – konflikt w żłobkach trwa (15 paź 2012)
12 października - Dzień Björna Söderberga (12 paź 2012)
15 tys. pijanych rowerzystów siedzi za kratkami. Niepotrzebnie (9 paź 2012)
Usługi publiczne należą do wszystkich – demonstracja w Warszawie (7 paź 2012)
Gdzie wysiedlimy „trudnych właścicieli”? (6 paź 2012)
Lokatorki mówią - sytuacja społeczno-mieszkaniowa Poznania (5 paź 2012)
Przesiedlenia do kontenerów. Lokatorzy nie są niczego świadomi – ZKZL manipuluje (3 paź 2012)
Przeciwko polowaniom! W obronie dzikiego życia! (1 paź 2012)
Dwie debaty o mieście – partycypacja i mieszkalnictwo (30 wrz 2012)
Akcja protestacyjna w poznańskich żłobkach (27 wrz 2012)
Pierwszy mieszkaniec kontenera socjalnego (25 wrz 2012)
Polityka społeczna presji (23 wrz 2012)
Piknik na Stolarskiej - film (20 wrz 2012)
Policja inwigiluje gości zaproszonych do WTK (18 wrz 2012)
Solidarność z Jeremym ‘Anarchaosem’ Hammondem i innymi haktywistami (15 wrz 2012)
Koalicja dla Mieszkańców Stolarskiej. Podpisz apel! (13 wrz 2012)
Rozbrat ma 18 lat!!! (12 wrz 2012)
Mały polityk... Zaczipować go jak psa! (5 wrz 2012)
Finanse miejskie w zapaści (4 wrz 2012)
Oświadczenie w sprawie zajść podczas „dzikiej” eksmisji na ulicy Podgórze (2 wrz 2012)
Trwa brutalna eksmisja skłotu Warsztat (29 sie 2012)
Zaproszenie do solidarności ze Stolarską (28 sie 2012)
Pikieta pod domem biznesmena Gawrońskiego (25 sie 2012)
Anarchiści uniewinnieni (24 sie 2012)
Kim byli Sacco i Vanzetti? (23 sie 2012)
Niezwykle groźni osobnicy, sądzeni z kodeksu wykroczeń (15 sie 2012)
Stolarska zabarykadowana. Lokatorzy bronią swoich praw (13 sie 2012)
Literaci do piór! Bieda do kontenera! (12 sie 2012)
Wirtualne dochody z EURO (10 sie 2012)
Eugenika wersja light (8 sie 2012)
ZKZL chciał wyeksmitować matkę z dziećmi (6 sie 2012)
Mieszkańcy Baranowa protestują przeciwko fermie norek (6 sie 2012)
Tomczak oddawaj mandat! (1 sie 2012)
Brutalność poznańskiej policji (25 lip 2012)
Zajmujcie pustostany, miasto mięknie (22 lip 2012)
Stolarska bez wody, miasto bez przyszłości (20 lip 2012)
Tomczak oddawaj mieszkanie - pikieta (19 lip 2012)
Sądzony za udział w proteście lokatorskim (17 lip 2012)
Wesprzyj Fundusz Strajkowy dla pracowników Chung Hong (15 lip 2012)
“To be or not to be” – polityka mieszkaniowa Grobelnego (12 lip 2012)
Lokatorzy na Radzie Miasta (10 lip 2012)
Uderz w Grobelnego - odezwie się Pucek (9 lip 2012)
Dramat mieszkańców ulicy Stolarskiej - materiał telewizji Polsat (4 lip 2012)
Czerwiec 56: Robotniczy zryw i święta pamięć (2 lip 2012)
Rasizm – od lat to samo (30 cze 2012)
„Za tymi murami nie ma już Cegielskiego”. Robotnicze obchody Czerwca'56 (28 cze 2012)
Złomowanie Cegielskiego - wywiad w rocznicę Czerwca 1956 (28 cze 2012)
Co się dzieje w poznańskich żłobkach? Protest pracownic trwa (27 cze 2012)
Lokatorzy ze Stolarskiej walczą! (24 cze 2012)
Nie jesteśmy krajem białych niedźwiedzi. Sukces promocyjny Euro (20 cze 2012)
Kolejne szykany wobec lokatorów ze Stolarskiej (19 cze 2012)
Polacy, nic się nie stało? Euroklęska w mediach (17 cze 2012)
Śruba wprowadza terror, władze nie reagują (15 cze 2012)
EURO 2012 nie istnieje (13 cze 2012)
Policja inwigiluje Rozbrat (11 cze 2012)
Demonstracja "Chleba zamiast igrzysk" (11 cze 2012)
Wszystkie media trąbią (9 cze 2012)
9 czerwca zapraszamy na konferencję “Kryzys i Igrzyska – społeczno-polityczne konsekwencje" (6 cze 2012)
Euro 2012 – buraczana propaganda sukcesu (4 cze 2012)
Po pierwsze nie szkodzić. Protest na Wildzie (3 cze 2012)
Nie zabierajcie nam parku na lotnisko! (31 maj 2012)
Protest podczas otwarcia dworca przez Komorowskiego (29 maj 2012)
Kryzys na miarę naszych możliwości... (28 maj 2012)
Prezydent odjechał drogą zapasową – na marginesie sprawy lokatorskiej z perspektywy policjanta (25 maj 2012)
Sądzeni za protest w spr. Piaskowej (23 maj 2012)
Demonstracja 10 czerwca zgłoszona. Ruszamy o godz.14 spod Opery (21 maj 2012)
Pracownice żłobków: 10 czerwca wychodzimy na ulicę! (19 maj 2012)
Stracić zdrowie w kontenerze socjalnym (17 maj 2012)
(Akt.)Kamieniami w dzieci - neofaszyści próbowali zaatakować Festiwal Sztuki (13 maj 2012)
13 maja zapraszamy na Festiwal sztuki DIY (10 maj 2012)
Zamiast piłki nożnej polityka – dyskusja na temat Euro 2012 (9 maj 2012)
Praca do 67 lat? Władza wie lepiej (7 maj 2012)
Koniec studiowania za darmo? (6 maj 2012)
Protest mieszkańców przeciwko fermie norek (4 maj 2012)
500 lat Gułagu - pańszczyzna-ojczyzna (30 kwi 2012)
Puchar Euro w Poznaniu. Pikieta na powitanie (29 kwi 2012)
Rocznica protestu kolejarzy z 1920 roku (26 kwi 2012)
Spadkobiercy i lokatorzy. Jak miasto broni publicznego interesu? (25 kwi 2012)
Za horyzontem. Szkic o utopiach i alternatywach (24 kwi 2012)
Romowie do kontenera? Polityka imigracyjna w Poznaniu (22 kwi 2012)
Redaktor Wesołek będzie się bawić (19 kwi 2012)
Mieszkańcy nie chcą ferm norek (18 kwi 2012)
UAM knebluje studentów - dziekan WNS cenzorem (16 kwi 2012)
Oko za oko..... GW i antysemicka prasa (15 kwi 2012)
Orlik? Dość hipokryzji Grobelnego. Protest (13 kwi 2012)
Sytuacja w poznańskich żłobkach - będzie strajk? (11 kwi 2012)
Kolejna śmiertelna ofiara nacjonalistów (10 kwi 2012)
Cyrk Zalewski – Dwadzieścia niezbyt chlubnych lat! (9 kwi 2012)
Ubój rytualny, czyli prawa zwierząt kontra religijny biznes (7 kwi 2012)
Popieramy strajk w Hucie Batory (5 kwi 2012)
Pucek - "dobry" i "zły" glina (4 kwi 2012)
Strajk generalny w Hiszpanii - relacja poznańskich uczestników (3 kwi 2012)
Kolejne pikiety przeciw ZOO Centrum (2 kwi 2012)
W drugą rocznicę śmierci Marcela Szarego (1 kwi 2012)
Anarchiści z manuFAktury w sprawie emerytur (30 mar 2012)
Bezpłatny transport publiczny w stolicy Estonii - kiedy Poznań? (28 mar 2012)
Frankfurt: Blokada przemarszu neonazistów (27 mar 2012)
Historia z „Kuriera Poznańskiego”. „Gazeta Wyborcza” promuje antysemicki dziennik (25 mar 2012)
Wielka demonstracja w obronie warszawskiej Elby (24 mar 2012)
Finał eksmisji na bruk - mieszkanie na Nadolniku (22 mar 2012)
Strajk i głodówka pielęgniarek w Koninie (foto) (21 mar 2012)
Bałkański wieczór na Rozbracie (16 mar 2012)
Relacja z warszawskiej Manify (14 mar 2012)
Pracownice żłobków żądają negocjacji płacowych (12 mar 2012)
Czwarta edycja Kuchni Społecznej (11 mar 2012)
Eksmisyjna konfrontacja (7 mar 2012)
Elity pchają się do władzy? Na marginesie OFK (5 mar 2012)
Stałe zameldowanie w promocji, jedyne 35 000 złotych! (3 mar 2012)
Oblicze Poznania, którego nie da się ukryć (27 lut 2012)
O dojnej krowie, wielkiej kasie i pazernych cwaniakach (24 lut 2012)
Wycieczka "Drugie oblicze Poznania" - wsiądź, pojedź, zobacz (23 lut 2012)
Dość demokracji rynkowo – konkordatowej (21 lut 2012)
F-16: oszustwo i ignorancja (18 lut 2012)
Polscy Anonimowi o bitwie przeciw ACTA – fakty (16 lut 2012)
Spotkanie lokatorów z Poznania i Warszawy (13 lut 2012)
„Okrągłego stołu” społeczno-mieszkaniowego nie będzie (9 lut 2012)
Kolejny po ACTA zamach władz na swobody obywatelskie (7 lut 2012)
Co dalej z protestami przeciwko ACTA? (5 lut 2012)
Euro 2012 – kryzysowe mistrzostwa (3 lut 2012)
Konsultacje (1 lut 2012)
Likwidacja szkół i droga do nikąd. O demograficznych prognozach miasta (31 sty 2012)
Prawica i jej problem z ACTA (29 sty 2012)
Bez przywódców. Wywiad z Alanem Moore twórcą komiksu „V jak Vendetta” (29 sty 2012)
Zamieszki po demonstracji przeciwko ACTA (27 sty 2012)
Podpisano ACTA. Obalamy rząd! (26 sty 2012)
Gorący protest w środku zimy: ACTA Stop! (25 sty 2012)
Nie dla ACTA. Oświadczenie w sprawie demonstracji. (25 sty 2012)
Kim są Anonymous? (24 sty 2012)
STOP ACTA! Protest przeciwko cenzurze Internetu! (akt.) (22 sty 2012)
Krótszy czas pracy i godna emerytura dla każdego! (20 sty 2012)
Miejski monitoring wizyjny – cel i skuteczność vs. celowość i konieczność (2) (18 sty 2012)
Wiceprezydent Hinc odchodzi. Jedna głowa to za mało! (18 sty 2012)
Miejski monitoring wizyjny – cel i skuteczność vs. celowość i konieczność (1) (17 sty 2012)
Bezrobocie systematycznie wzrasta – co na to władze miasta Poznania? (16 sty 2012)
Krótkie podsumowanie działań anarchistycznych w 2011 r. (13 sty 2012)
Widmo krąży po siedzibie firmy, widmo pracownika... Wywiad z Michałem Kmiecikiem (12 sty 2012)
Opowieść o Bridgestone. Pracownicy znowu protestują (10 sty 2012)
Nie zgadzamy się na podwyżkę cen biletów MPK! (9 sty 2012)
Puste trybuny na miejskim stadionie. I co teraz? (7 sty 2012)
Radni PO i Grobelnego przeciw podwyżkom dla opiekunek ze żłobków (5 sty 2012)
Mniej szkół, więcej posterunków! (4 sty 2012)
Pogrzeb Jolanty Brzeskiej (2 sty 2012)
Podsumowanie 2011: Kulturalnie na i dookoła Rozbratu. (31 gru 2011)
Podsumowanie 2011: Represje wobec ruchu wolnościowego w Poznaniu (31 gru 2011)
Dziecko to nie koszt, Panie Prezydencie. (29 gru 2011)
Rewolucja, Powstanie Wielkopolskie i endecki marsz po władzę (27 gru 2011)
Dziś opłatek – jutro kontener (25 gru 2011)
Żadnych cięć, więcej funduszy na oświatę (22 gru 2011)
Powstało Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów (21 gru 2011)
Betlejem Poznańskie na Średzkiej (19 gru 2011)
„Eksmitowana dostanie mieszkanie?” Gazeta Wyborcza manipuluje (18 gru 2011)
Jest tanio, będzie drogo - Młodzieżowe Domy Kultury (18 gru 2011)
Wszyscy czyli nikt. O Poznańskim Kongresie Kultury (17 gru 2011)
Co dalej z "drukarnią"? Oświadczenie (16 gru 2011)
Gimnazja pod naporem algorytmu Grobelnego (15 gru 2011)
Ciekawe cytaty o stanie wojennym (14 gru 2011)
Prawicowy cyrk w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (13 gru 2011)
Rozbrat i polska gentryfikacja na Occupy Hongkong (12 gru 2011)
Stan wojenny i prawicowi poplecznicy Jaruzelskiego (11 gru 2011)
Policja ściga lokatorów (8 gru 2011)
Mieszkańcy Polski umierają szybciej.... (7 gru 2011)
Żłobki piszą do prezydenta (6 gru 2011)
Żłobki blokują ulice! (4 gru 2011)
Chińska zupa czyli uniwersytet (2 gru 2011)
Konferencja prasowa pod specjalnym nadzorem (30 lis 2011)
Likwidacja gimnazjum - szkoła dla kościoła (29 lis 2011)
Wolny uniwersytet teraz!!! (27 lis 2011)
Nikt nie będzie nam mówił, co mamy robić. Wywiad z kibicem Lecha Poznań (25 lis 2011)
Początki radykalnego zawodowego ruchu kobiecego w Wielkopolsce (1) (24 lis 2011)
Obłęd nienawiści (21 lis 2011)
Puste lokale użytkowe ZKZL. Jak duże to straty? (21 lis 2011)
Sukcesy ZKZL: masowe eksmisje i czynsz w górę o 10 proc. (18 lis 2011)
Biurokratyczne i PRowe manipulacje ZKZL (17 lis 2011)
„Chciałbym być oficerem SS” - relacja zatrzymanej w Warszawie (14 lis 2011)
Co takiego uczynili antyfaszyści z Niemiec? (13 lis 2011)
Prysł mit narodowej jedności (11 lis 2011)
Poznaniacy na blokadzie w Warszawie (akt.) (11 lis 2011)
Wolność słowa po poznańsku: policja rozbija pikietę (10 lis 2011)
To jest myśliwiec na miarę naszych możliwości... (8 lis 2011)
11 listopada spełnij swój obowiązek (7 lis 2011)
Książę na Starym Mieście. Relacja subiektywna (5 lis 2011)
Poznań miastem eksmisji - audycja (4 lis 2011)
Protest mieszkańców powstrzymał zarządcę budynku (3 lis 2011)
Dramat mieszkańców kamienicy na ul. Piaskowej trwa (2 lis 2011)
Bójmy się porządnych obywateli (1 lis 2011)
Stadionowy populizm (30 paź 2011)
Lokatorzy pod urzędem miasta. Prezydent Komorowski ucieka? (28 paź 2011)
Brutalność eksmisji. Czy dalej będziecie milczeć? (27 paź 2011)
Film z brutalnej eksmisji na ul. Dąbrowskiego (27 paź 2011)